1

Tanker om hellige Josef

„Josef gjorde som Herrens engel hadde pålagt ham”

(Matt 1,24)

Året 2020 begynte vi med Ordets Liturgi og årets tema som lyder: „Hl. Josef, troens og handlings mann, et eksempel på et skjult liv
i stillhet og enkelhet”.

La oss forsøke å etterligne hl. Josef, slik at vår tro vokser etter hans eksempel. Våre grunnleggere hadde stor tillit til ham, og æret ham som „den indre samlings vernehelgen”.

Pave Benedikt XVIs tanke fører oss til temaets sentrale innhold: “hl. Josefs taushet vitner ikke om den indre tomhet, men tvert imot, om troens fylde i hans hjerte, som har styrt all hans tanke og gjerning”. Så la oss konsekrerte, i det nye året, bøye oss og lære, av hl. Josefs liv.

„Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder». Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, det betyr: “Gud med oss”. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus”. (Matt 1,18-25)

La oss oppdage, hvordan hl. Josef erfarer sitt kall, som Marias, Jesu og Kirkens beskytter?

«Josef er en “beskytter”, fordi han kan høre Guds røst og la seg lede av hans vilje; på grunn av dette er han enda mer var for menneskene, som er betrodd hans omsorg. Han kan se realistisk på ting, han er oppmerksom overfor det som er rundt ham, han kan ta kloke avgjørelser. Gjennom ham, kjære venner, lærer vi hvordan vi skal svare på Guds kall – rede og villige, men vi ser også kjernen i det kristne kall: Kristus! La oss beskytte Kristus i våre liv, slik at vi kan beskytte andre, slik at vi kan beskytte skaperverket!»

Annen tanke fra denne homilie: «Å ta seg av, å beskytte, må gjøres med ømhet. I evangeliene fremstår den hellige Josef som en sterk mann, modig, en arbeider, likevel, i hans sinn, viser det seg en stor ømhet, som ikke er den svakes dyd – nei – tvert imot betegner det sjelsstyrke og evne til å være oppmerksom, vise medfølelse, være virkelig åpen mot sin neste, evne til kjærlighet. Vi må ikke være redde for godhet, for ømhet!» (Pave Frans på Petersplassen, 19 mars 2013, hl. Josefs høytid)

I hellige far Johannes Paul IIs apostoliske adhortasjon Redemptoris custos leser vi i kapittel 5, 27: „Fellesskapet i livet til Josef og Jesus leder oss enda til å vurdere mysteriet med Inkarnasjonen, nettopp i Kristi menneskehets aspekt. Dette er Guds instrument, som effektivt helliggjør mennesket: «Ved makten til Kristi Guddommelighet, ble Hans menneskelige handlinger frelsende for oss. De er årsaken til nåde på grunn av deres kraft så vel som pålitelige ytelse»” (jfr hl. Thomas av Aquino, Summa Theologiae)

Hl. Josefs kult fra kongregasjonens første år

I moder Maria Louises “Positio” leser vi blant annet: ”De første søstre har vist hl. Josef stor andakt, allerede fra begynnelsen. Ham betrodde de omsorgen for sitt verk, tjenesten for de syke og Instituttets nye virksomhet”.

(fra boken: Ustanowił Go panem domu swego)

„I tiden for kongregasjonens store utvikling, var moder Melchiora Klammt den største tilhenger av hl. Josefs kult. Hennes ønske var, at alle søstrene skulle komme til å ære kongregasjonens store vernehelgen. I andakten til hl. Josef, så moder Melchiora måten, som kunne forme søstrenes åndelige liv, og beskyttelsen mot verdens fristelser.

I juli 1902 befalte hun søstrene, at de daglig, etter completorium, ber hellige Josef, om nye kall, med følgende ord:

Ó hellige Josef, pleiefar til vår Herre, be for oss og for alle, som er gitt til vår omsorg,
særlig for vår kongregasjons medlemmer, at deres tall øker, at de vokser i ordensånden, blir styrket og gjør framskritt i dyd,
så det folk som i våre dager tjener Gud, tar til i antall og fortjeneste. Amen.

(moder M. Melchiora Klammt, tredje generalpriorinne til St. Elisabethsøstrenes kongregasjon, juli 1902)

Moder Melchiora Klammt har invitert hl. Elisabeths åndelige døtre, til daglig bønn til hl. Josef, om nåden til trofasthet i kallet.

Kongregasjonens vernehelgen

Hellige Josef, Jesu pleiefar og kyske Jomfru Marias brudgom. Kristus har utvalgt deg til Sitt hus’ vokter, og alle troende kaller deg sitt vern. Vår kongregasjon tilhører den del av Kirken, som er betrodd din omsorg, og vårt hjem er også ditt hjem, fordi det er din Sønns hjem; gitt til Hans rådighet, innviet til Hans Hellige Hjerte. Dette er også ditt hjem, fordi det er hjemmet til din kyske Brud, Hellige Jomfru Maria, som vi ærer som mor.

Derfor roper vi til deg med vår barnlige tillit, vår elskede hl. Josef. Vær vår far og beskytter i hver nød, bevar oss mot fiendens list, og vokt oss for verdens falske fristelser. Styrk våre hjerter med hellige gudsfrykt, i kjærlighet til den plettfrie kyskhet, og i oppnåelsen av den ekte dyd. Vi ber deg ydmykt, ta imot oss og våre familier under din faderlige omsorg; vi overgir til deg, også våre velgjørere og alle mennesker, som er gitt oss til vår omsorg.

Måtte Guds Sønns rike velsignelse strømme ned over vårt hus, så vi kan arbeide i fred til Guds ære, for de sykes vel og vår egen hellighet. Amen.

„Brennofferet, som Josef gav ved sitt liv, for verdig å motta Messias i sitt hus, finner sin grunn i hans dype, åndelige liv. Ånden ledet hans ferd, og var for ham trøstens kilde. Til sitt åndelige liv, øste Josef nøysomhet og styrke – egenskapene til de klare, åndelige mennesker – som tar store avgjørelser. Utvilsomt har han lagt sin rett, ifølge ekteskapets betingelser, under Guds planer. Han samtykket i å påta seg, sin tiltenkte plass i familien og ansvarets tyngde. Samtidig gav han, av ære og respekt for Jomfruen, avkall på den kjærlighet, som etter menneskets natur og Guds bud, danner og opprettholder familien.”. (Paul VIs lære, juli [1969          

En av det indre livs mestre, dypt engasjert i sitt arbeid, en Guds tjener i vedvarende kontakt med Jesus: det er Josef. Med den hellige Josef lærer den kristne, hva det vil si å tilhøre Gud, fullt og helt, og samtidig, fullt ut, ta sin plass blant menneskene, idet man helliggjør verden. Bli kjent med Josef, og du vil finne Jesus. Snakk til Josef, og du vil finne Maria, som alltid sprer fred rundt seg, i det koselige verkstedet i Nasaret. (Josemaria Escrivá, Kristus passerer, 56)

Tro, håp, kjærlighet: det er bærebjelkene i Josefs liv og i alle kristnes liv. Josefs hengivelse er en sammenveving av trofast kjærlighet, kjærlig tro og stødig håp. Hans festdag er derfor en god anledning for oss, til å fornye vår forpliktelse til det kristne kall, som Gud har gitt til hver enkelt av oss. (Josemaria Escrivá, Kristus passerer, 43)

Det indre livs vernehelgen

Hellige Josef, det indre livs vernehelgen, lær meg helgeners visdom, så jeg finner Gud i arbeid og bønn. Gjør, at jeg bestandig beundrer Hans storhet og utrolige Forsyn, og underordner meg i alt Den Faderlige Forsyn. Andre kan minne meg på Den Hellige Ånds handlinger. Gjør at jeg, fylt av Ånden, fordypet i tro, kan oppdage Guds hellige vilje i alle ting.

Skytshelgen for det indre liv, be for meg, om nåde til å finne Gud overalt: i bønn og arbeid, i trøst og erfaring. Etter ditt eksempel, ønsker jeg å være fri fra tilknytting til jordiske goder, beundre Guds storhet, lovsynge Hans Forsyn, og mangfoldiggjøre Hans ære.

Herren ledet den rettferdige på sannhetens vei.

Og Han viste ham Guds Rike.

La oss be: Herre, tillitsfulle til hjelp, fra vår Frues, Din Hellige Mors, ektefelle, ber vi Deg, i Din godhet: måtte våre hjerter forakte jordiske ting, og elske med den fullkomne hengivenhet. Du som er den sanne Gud, som lever og råder i århundrer. Amen.

Herren velsigne deg og bevare deg; Herren la Sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte Sitt åsyn på deg og gi deg fred.
Én Treenig Gud, Fader og Sønn og Hellige Ånd. Amen.

Hellige Josef, kongregasjonens skytshelgen be for oss!

Sr.M. Monica Profunser
Fiuggi, den italienske provins

se presentasjoner om Den hellige Josef