St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Novene til Den Guddommelige Barmhjertighet

02.04.2021

Høytiden for Den Guddommelige Barmhjertighet er søndagen etter påskedag. Herren Jesus befalte søster Faustina å skrive denne novenen i august 1937, idet Han oppmuntret til å be den før høytiden for Barmhjertighet. Novenen begynner på Langfredag.

«I løpet av disse ni dager ønsker jeg at du skal bringe sjelene til min barmhjertighets kilde, for at de skal oppnå styrken, lindringen og all nåde de har behov for i livets prøvelser, særlig i dødstimen. Hver dag skal du bringe en forskjellig gruppe sjeler frem for mitt hjerte og la dem dykke ned i mitt barmhjertighets hav. Jeg vil lede alle disse sjeler til min Fars hus. Du skal gå frem slik i dette livet og i ditt fremtidige liv. Og jeg vil ikke avslå noe for sjelen, som du fører inn i min barmhjertighets kilde. Hver dag skal du be min Far, ved min smertefulle lidelse, om at han må innvilge nåde til disse sjelene.

Jeg svarte: Jesus, jeg vet ikke hvordan man skal be denne novenen og hvilke sjeler føre først inn i Ditt nådigste Hjerte. Da svarte Jesus til meg om at Han kommer til å si meg hver dag, hvilke sjeler jeg skal innføre i Hans Hjerte.»

(hl. søster Faustinas Dagbok, 1209)

Du kan laste ned hele teksten til Novenen her

Første dag (Langfredag)

Frembær for meg i dag hele menneskeheten, især alle syndere, og la mitt hav av barmhjertighet omslutte dem. Slik vil du gi meg trøst i den bitre sorg som tapet av sjeler kaster meg inn i.

Miskunnsrike Jesus, det er selve din natur å ha medlidenhet med oss og tilgi oss. Se ikke på våre synder, men på den tiltro vi setter til din uendelige godhet. Lukk oss alle inn i ditt barmhjertige hjertes kammer, og la oss ikke unnslippe derfra. Det ber vi deg om ved den kjærlighet som forener deg med Faderen og Den Hellige Ånd.

Evige Far, se med barmhjertighet på hele menneskeheten, særlig de arme syndere, som alle er innesluttet i Jesu miskunnsrike hjerte. For hans smertefulle lidelses skyld, vis oss din miskunn, så vi kan prise din barmhjertighets allmakt i all evighet. Amen.
(jfr. Dagbok, 1210-1211)

 

Den guddommelige miskunns rosenkrans

(til å be med vanlig rosenkrans)

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden! Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper, og på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fòr ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde, fòr opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde. Jeg tror på den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og det evige liv. Amen.

på de store perlene:
Evige Far, jeg frembærer for deg din høyt elskede Sønns, vår Herre Jesu Kristi Legeme og Blod, Sjel og Guddom, som soning for våre og hele verdens synder.

på de små perlene (10 ganger):
For hans smertefulle lidelses skyld, miskunn deg over oss og over hele verden.

til slutt (3 ganger):
Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, miskunn deg over oss og over hele verden.

(3 ganger)
Å Blod og Vann, som strømmet ut fra Jesu Hjerte, som fra en kilde av miskunn mot oss. Vi stoler på deg.

(3 ganger)
Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam Tobie.

 

Andre dag (Påskevigilien)

Frembær for meg i dag alle prester og gudviede, og la min avgrunnsdype barmhjertighet omslutte dem. Det var disse som gav meg kraft til å holde ut i min bitre lidelse. Gjennom dem lar jeg min barmhjertighet flomme ut over menneskeheten.

Miskunnsrike Jesus, alt godt kommer fra deg. Forøk din nåde i alle dem som er viet til tjeneste for deg, slik at de med troskap må utføre barmhjertighetens gjerninger. Gi at alle ved deres forbilde må ære barmhjertighetens Far som er i himmelen.

Evige Far, se med barmhjertighet på alle dine utvalgte i din vingård, over prestene og alle gudviede. La dem motta kraften i din velsignelse. Kjærligheten i din Sønns hjerte omfavner dem alle. Gi dem ved denne kjærlighet styrken i ditt lys, slik at de blir i stand til å lede andre på frelsens vei og med én stemme lovsynge din uendelige barmhjertighet til evig tid. Amen. (jfr. Dagbok, 1212-1213)

Den guddommelige miskunns rosenkrans

 

Tredje dag (Påskedag)

Frembær for meg i dag alle fromme og trofaste sjeler, og la mitt hav av barmhjertighet omslutte dem. På min korsvei var det disse sjelene som gav meg trøst. De var dråpen av lindring midt i et hav av bitterhet.

Miskunnsrike Jesus, fra din barmhjertighets skattkammer deler du ut din nåde i rikelig monn til alle og enhver. Lukk oss inn i ditt medlidende hjertes kammer, og la oss ikke unnslippe derfra. Denne nåde ber vi deg om ved den kjærlighet til den himmelske Far som så intenst brenner i ditt hjerte.

Evige Far, la ditt barmhjertige åsyn hvile over de trofaste sjeler, de som er din Sønns arvelodd. Ved hans smertefulle lidelse, skjenk dem din velsignelse og omslutt dem med ditt vern, så de aldri mangler kjærlighet eller forspiller den hellige tros skatt, men med englers og helgeners hærskare ærer din uendelige barmhjertighet til evig tid. Amen. (jfr. Dagbok, 1214-1215)

Den guddommelige miskunns rosenkrans

 

Fjerde dag (Mandag i påskeuken)

Frembær for meg i dag alle dem som ikke tror på Gud og dem som ennå ikke kjenner meg. Under min bitre lidelse var også disse i mine tanker, og deres fremtidige iver gav mitt hjerte trøst. La mitt hav av barmhjertighet omslutte dem.

Miskunnsrike Jesus, du er hele verdens lys. Lukk inn i ditt medlidende hjertes kammer alle dem som ikke tror på Gud, og dem som ennå ikke kjenner deg. La din nådes stråleglans opplyse dem, så de med oss kan opphøye din nådes herlighet, og la dem ikke unnslippe ditt barmhjertige hjertes kammer.

Evige Far, se i barmhjertighet på alle dem som ikke tror på deg og dem som ennå ikke kjenner deg. De er alle innesluttet i Jesu medlidende hjerte. Dra dem inn i evangeliets lys. Gi at også disse sjeler, som ikke vet hvilken glede det er å elske deg, må opphøye din overstrømmende barmhjertighet til evig tid. Amen. (jfr. Dagbok, 1216-1217)

Den guddommelige miskunns rosenkrans

 

Femte dag (Tirsdag i påskeuken)

Frembær for meg i dag sjelene til de kristne som er skilt seg fra Kirkens enhet, og la mitt hav av barmhjertighet omslutte dem. Under min bitre lidelse var det disse som rev i mitt legeme og i mitt hjerte. Om de vender tilbake til enhet med Kirken, vil mine sår helbredes og slik vil de lindre min lidelse.

Miskunnsrike Jesus, du er selve godheten. Du nekter ikke dem lys som ber deg om det. Motta i ditt barmhjertige hjertes kammer alle dem som har skilt seg fra din Kirke. Dra dem ved ditt lys inn i din Kirkes enhet, og gjør at også disse kan opphøye din nådes herlighet.

Evige Far, se i barmhjertighet på alle dem som har skilt seg fra din Sønns Kirke, og som har ødslet bort dine velsignelser og misbrukt din nåde ved å fastholde sine feiltagelser. Se ikke på deres feiltagelser, men på din Sønns kjærlighet og den bitre lidelse han gjennomlevde for deres skyld, for også disse bærer han i sitt medlidende hjertes kammer. Gi at også de må lovprise din store barmhjertighet til evig tid. Amen. (jfr. Dagbok, 1218-1219)

Den guddommelige miskunns rosenkrans

 

Sjette dag (Onsdag i påskeuken)

Frembær for meg i dag de små barn og alle saktmodige og ydmyke sjeler, og la min barmhjertighet omslutte dem. Det er disse sjeler som bærer den største likhet med mitt hjerte. De gav meg styrke under min bitre dødsangst. De fremsto for meg som jordiske engler som vil vokte mine altere. Over dem utøser jeg strømmer av nåde. For bare slike ydmyke sjeler, slike som jeg setter min lit til, er i stand til å motta min nåde.

Miskunnsrike Jesus, du har sagt: Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Motta i ditt medlidende hjertes kammer de små barna og alle saktmodige og ydmyke sjeler. Disse sjeler får hele himmelen til å fryde seg og er Den himmelske Fars øyenstener. De er en velduftende bukett for Guds trone; Gud selv gleder seg over duften fra dem. Å, Jesus, disse sjeler har en vedvarende plass i ditt medlidende hjerte, og uopphørlig synger de om kjærlighet og barmhjertighet.

Evige Far, se i barmhjertighet på de små barn og alle saktmodige og ydmyke sjeler som er innesluttet i Jesu medlidende hjerte. Disse sjeler bærer den største likhet med din Sønns hjerte. Deres vellukt stiger opp fra jorden og når frem til din trone. All godhets og miskunns Far, ved den kjærlighet du bærer til disse sjeler og den glede du har i dem ber jeg deg: La din velsignelse nå ut til hele verden, slik at alle kan lovsynge din barmhjertighet til evig tid. Amen. (jfr. Dagbok, 1220-1223)

Den guddommelige miskunns rosenkrans

 

Syvende dag (Torsdag i påskeuken)

Frembær for meg i dag de sjeler som på særlig måte opphøyer og forherliger min miskunn, og la min barmhjertighet omslutte dem. Det var disse som sørget mest over min lidelse og trengte dypest inn i mitt hjerte. Som levende avbilder av mitt medfølende hjerte vil de i evigheten skinne med en særlig klarhet. Ikke en av dem vil havne i helvetes ild. Hver og en av dem skal jeg stå bi i deres dødstime.

Miskunnsrike Jesus, ditt hjerte er selve kjærligheten. Motta i ditt medlidende hjertes kammer alle de sjeler som på særlig måte opphøyer og forherliger din store barmhjertighet. De har sin styrke i Guds egen kraft, og tillitsfullt går de frem, midt i all lidelse og motgang, forenet med deg, å, Jesus, mens de bærer menneskeheten på sine skuldre. I deres dødstime vil du være deres barmhjertige frelser mer enn å være deres dommer.

Evige Far, la ditt barmhjertige åsyn hvile over dem som ærer og forherliger din uendelige barmhjertighet, dem som alle er innesluttet i Jesu medlidende hjerte. Disse sjeler er et levende vitnesbyrd om Evangeliet, for deres hender er fulle av barmhjertighetsgjerninger og deres hjerter, som flommer over av glede, er for deg, å, opphøyede Far, en barmhjertighetens lovsang. Gud, jeg ber deg, vis dem din barmhjertighet, for de har satt sitt håp og sin lit til deg. La det løfte som Jesus ga dem, at alle de som forherliger hans uendelige barmhjertighet, vil han forsvare som sin egen ære i deres liv og særlig i deres dødstime. Amen. (jfr. Dagbok, 1224-1225)

Den guddommelige miskunns rosenkrans

 

Åttende dag (Fredag i påskeuken)

Frembær for meg i dag alle de sjeler som er i skjærsilden, og la min avgrunnsdype barmhjertighet omslutte dem. La mitt blod strømme over deres flammer og kjøle dem. Alle disse sjeler, som yter godtgjørelse til min rettferdighet, er høyt elsket av meg. Det står i din makt å gi dem lindring ved å anvende den skatt av godtgjørelser Kirken har i sitt forråd gjennom avlat, bønn og offer. Visste du hvilke smerter de gjennomgår, ville du ustanselig ofret disse åndens almisser for dem og betalt det de skylder min rettferdighet.

Miskunnsrike Jesus, du har selv sagt at du ønsker barmhjertighet. Lukk derfor inn i ditt medlidende hjertes kammer alle de sjeler som er i skjærsilden. Skjønt de alle må yte godtgjørelse til din rettferdighet, har du dem inderlig kjær. Måtte strømmene av blod og vann som flommet ut av ditt hjerte, slukke skjærsildens flammer, slik at din barmhjertighets makt også på dette sted må bli priset.

Evige Far, la ditt barmhjertige åsyn hvile over dem som er i skjærsilden, de som alle er innesluttet i Jesu medlidende hjerte. Ved Jesu, din Sønns smertefulle lidelse og ved all den bitterhet som hans sjel ble overskyllet med, ber jeg deg: Åpenbar din barmhjertighet for de sjeler som gjennomgår din rettferdige renselse. Se dem kun gjennom din elskede Sønns, Jesu sår, for vi tror fullt og fast at din godhet og omsorg er uten grenser. Amen. (jfr. Dagbok, 1226-1227)

Den guddommelige miskunns rosenkrans

 

Niende dag (Lørdag i påskeuken)

Frembær for meg i dag de sjeler som er blitt lunkne, og la min avgrunnsdype barmhjertighet omslutte dem. Disse sjeler sårer mitt hjerte mest. I Getsemane var det de lunkne sjeler som vakte den største avsky i min sjel. Det var de som fikk meg til å utbryte: «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg!» Deres siste håp om frelse er å ile til min barmhjertighet.

Medlidende Jesus, du er medlidenheten selv. Inn i ditt miskunnsrike hjertes kammer bringer jeg deg de lunkne sjeler. La disse halvkalde sjeler, som lik døde kropper fylte deg med så stor avsky, igjen bli oppflammet i din rene kjærlighets ild. Å, medlidende Jesus, utøv din allmektige barmhjertighet og dra dem inn i din kjærlighets iver, og gi dem den hellige kjærlighets gave, for ingenting er umulig for deg.

Evige Far, la ditt barmhjertige åsyn hvile over de lunkne sjeler, som tross alt er innesluttet i Jesu medlidende hjerte. Barmhjertighetens Far, ved din Sønns bitre lidelse og hans tre timer lange dødsangst på korset, ber jeg deg: La også disse ære din avgrunnsdype barmhjertighet. Amen. (jfr. Dagbok, 1228-1229)

Den guddommelige miskunns rosenkrans

 

Bønn til Den Guddommelige Barmhjertighets søndag
Innvielse av verden til Den Guddommelige Barmhjertighet

  1. Gud, barmhjertige Far, Du som åpenbarte kjærligheten i Din Sønn, Jesus Kristus, og fylte oss med den ved Den Hellige Ånd, Trøsteren; til Deg innvier vi i dag verdens og ethvert menneskes skjebne.
  2. Bøy Deg over oss, syndere. Helbred vår svakhet, overvinn all ondskap, la alle jordens mennesker erfare Din barmhjertighet, slik at de alltid kan finne håpets kilde i Deg, Treenige Gud.

Evige Far, for Din Sønns smertefulle lidelse- og oppstandelses skyld, miskunn Deg over oss og over hele verden. Amen.

(hl. Johannes Paul II)

Den guddommelige miskunns rosenkrans

 

Litani til Den Guddommelige Barmhjertighet

(Til privat bønn)

Kyrie, eleison. Christe eleison. Kyrie, eleison.
Kristus, hør oss. Kristus, bønnhør oss.

Gud Fader i himmelen, – miskunn Deg over oss.
Guds Sønn, verdens Frelser,
Gud, Hellige Ånd,
Hellige Treenighet, en Gud,
Guddommelige Barmhjertighet, Skaperens fremste egenskap, – vi stoler på Deg.
Guddommelige Barmhjertighet, Frelserens høyeste fullkommenhet,
Guddommelige Barmhjertighet, Helliggjørerens uutgrunnelige kjærlighet,
Guddommelige Barmhjertighet, Hellige Treenighets mysterium,
Guddommelige Barmhjertighet, utrykk for Herrens sterke makt,
Guddommelige Barmhjertighet, åpenbart ved de himmelske englers tilsynekomst,
Guddommelige Barmhjertighet, som kaller oss fra intethet til eksistens,
Guddommelige Barmhjertighet, som innlemmer hele universet,
Guddommelige Barmhjertighet, som gir oss udødelighet,
Guddommelige Barmhjertighet, som utfrir oss fra syndenes fortjente straff,
Guddommelige Barmhjertighet, som reiser oss fra syndens elendighet,
Guddommelige Barmhjertighet, som rettferdiggjør oss ved Sitt Menneskeblevne Ord,
Guddommelige Barmhjertighet, som strømmer fra Kristi sår,
Guddommelige Barmhjertighet, som flytter fra Jesu Hellige Hjerte,
Guddommelige Barmhjertighet, som gir oss den Hellige Jomfru til vår Barmhjertige Mor,
Guddommelige Barmhjertighet, som åpenbarer Guds mysterier,
Guddommelige Barmhjertighet, ved grunnleggelse av den hellige allmenne Kirke,
Guddommelige Barmhjertighet, ved fastsettelse av hellige sakramenter,
Guddommelige Barmhjertighet, fullstendig tildelt i dåpens og botens sakrament,
Guddommelige Barmhjertighet i alterets og prestevigsels sakrament,
Guddommelige Barmhjertighet, som kalte oss til hellig troen,
Guddommelige Barmhjertighet, tilstede i synderens omvendelse,
Guddommelige Barmhjertighet, ved helliggjøring av de rettferdige,
Guddommelige Barmhjertighet, i de helliges fullkommenhet,
Guddommelige Barmhjertighet, kilde til håp for syke og lidende,
Guddommelige Barmhjertighet, omsorg for slitne hjerter,
Guddommelige Barmhjertighet, håp for fortvilte mennesker,
Guddommelige Barmhjertighet, evig beskytter for menneskene,
Guddommelige Barmhjertighet, som møter oss med nåde,
Guddommelige Barmhjertighet, døendes fred,
Guddommelige Barmhjertighet, himmelens havn for de frelste,
Guddommelige Barmhjertighet, skjærsildens håp og lindring,
Guddommelige Barmhjertighet, alle helliges krone,
Guddommelige Barmhjertighet, miraklers guddommelige kilde,

Guds Lam, som viste den største miskunn da du forløste verden på korset – skån oss, Herre.
Guds Lam, som skjenker oss barmhjertighet i hver eukaristi – bønnhør oss, Herre.
Guds Lam, som i ditt uuttømmelige miskunn tar bort våre synder – miskunn deg over oss.

  1. Herrens miskunn favner hele hans verk
    A. Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid
  2. La oss be: Evige Gud, ditt miskunn er uten ende og din omsorg er en uuttømmelig skatt. Se i nåde til oss og øk i oss din miskunn, slik at vi i tunge stunder verken fortviler eller blir motløse, men fulle av tillitt underordner oss til din hellige vilje som er kjærlighet og barmhjertighet. Ved vår Herre Jesus Kristus, barmhjertighetens Konge, som ved deg og Den Hellige Ånd viser oss miskunn fra evighet til evighet.
    A. Amen

 

Dele:
Gå til toppen
Translate »