St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Statutter

”JEG HAR ALLTID SAGT DERE: VI MÅ GJØRE MENNESKENE GLADE!”
St. Elisabeth

VEDTEKTER
FOR APOSTOLATSFELLESSKAPET ST. ELISABETH

utarbeidet av ordinært Generalkapittel november 1992 i Roma
approbert av Kongregasjonen for Instituttene for viet liv og Selskapene for apostolisk liv
den 8. desember 1993 i Roma

I. NATUR OG MÅL

APOSTOLATSFELLESSKAPET ST. ELISABETH er en organisasjon av katolske legfolk som har bestemt seg for mer intensivt å leve ut deres dåpsvielse og bidra til utbredelsen av Guds rike ved at de tar del i karismaene og sendelsen til ST. ELISABETHSØSTRENES KONGREGASJON: å gjøre Guds kjærlighet synlig gjennom deres Væren og Gjøren.

De forblir i deres personlige livssammenheng, lever ut Kongregasjonens spiritualitet, virkeliggjør dens apostolat i Kirken og har andel i dette fellesskaps åndelige frukter.

Sammen med Kongregasjonen danner de en åndelig familie uten å være medlemmer av Kongregasjonen.

II. APOSTOLAT

Apostolatsfellesskapets virksomhet følger av Kongregasjonens karisma og av nøden i den aktuelle tid. Den omfatter alle barmhjertighetens legemlige og sjelelige verker, f.eks.:

a) tjeneste for fattige og syke i deres hjem, på sykehus, alders- og pleiehjem, for eldre, enslige og barnerike familier,
b) omsorg for avhengighetsutsatte og -rammede personer og deres barn,
c) arbeid for vern av det ufødte liv; hjelp til enslige mødre,
d) bønn og offer for Kirken, for verden og for alle som lider.

III. MEDLEMMER

Enhver katolsk kristen — uansett alder, livsstilling eller yrke —som føler nøden til de fattige, syke og nødlidende og vet seg kallet til å hjelpe dem i den hl. Elisabeths ånd, kan bli medlem av Apostolatsfellesskapet.

IV. FORUTSETNINGER

For en velsignelsesrik virksomhet er følgende grunnholdninger nødvendig:

 1. a) den avgjørende vilje til etterfølgelse av Jesus Kristus og til den nære forbindelse med ham,
  b) et liv for Kristus som i seg selv er et tegn og som finner sitt forbilde i den hl. Elisabeth og grunnleggerne av St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon,
  c) beredtheten til å hjelpe nødlidende mennesker og satse tid og krefter på dem,
  d) overbevisningen om at alt som skjer vår neste, blir gjort mot Kristus selv ifølge hans ord: «Alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre, det har dere gjort mot meg» (Matt 25, 40),
  e) vissheten om det personlige ansvar for hvert menneskes frelse.

IV. INNLEMMELSE

Innlemmelsen i Apostolatsfellesskapet forutsetter en prøvetid som vanligvis varer ett år.

Søkeren må før han eller hun forplikter seg til medlemskap, bli kjent med og utprøve egen skikkethet og egne evner til denne tjeneste og må videre innøve og foredle FORUTSETNINGENE nevnt under IV.

Vedkommende blir under denne periode med råd og hjelp ledsaget av Ansvarlig søster og Formannen (Forkvinnen).

Etter fullført prøvetid retter søkeren en skriftlig søknad til Provinsialsuperior. Etter høring av Ansvarlig søster fatter hun sammen med sitt råd avgjørelse om innlemmelse.

Innlemmelsen i Apostolatsfellesskapet skjer på festen for den hl. Elisabeth eller på en annen av Kongregasjonens festdager i et ordenshus innenfor rammen av en liturgisk feiring.

Søkeren avlegger følgende løfte innfor Provinsialsuperior og det tilstedeværende fellesskap:

«Jeg, N.N., ønsker å bli opptatt som medlem i APOSTOLATSFELLESSKAPET ST. ELISABETH tilsluttet St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon og ta del i dettes spiritualitet og apostolat.

Derfor lover jeg innfor det her forsamlede fellesskap i Dine hen-der, Provinsialforstanderinne søster M. N.N., av hele mitt hjerte å stille meg til disposisjon for APOSTOLATSFELLESSKAPET i samsvar med Vedtektene for dette felles-skap.

Dertil hjelpe meg Den Hellige Ånds nåde med bistand fra den salige Jomfru Maria og den hl. Elisabeth.

I Faderens + og Sønnens + og Den Hellige Ånds + navn. Amen.»

Etter undertegnelse av løftes-formularet mottar søkeren APOSTOLATSFELLESSKAPETS Vedtekter og ytre tegn — en nål med bilde av den hl. Elisabeth — og er nå dets medlem.

Opptagelsen blir registrert i Apostolatsfellesskapets medlemsfortegnelse.

VI. ÅNDELIG FOSTRING

For i vernehelgenens, den hl. Elisabets ånd å kunne ha del i sendelsen til St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon er det nødvendig at medlemmene av Apostolatsfelles-skapet lærer å kjenne og elske

a) livet til den hl. Elisabeth og grunnleggerne av Kongregasjonen,
b) dennes karisma og sendelse i Kirken,
c) dennes åndelige grunninnretning.

Derfor blir medlemmene etter mulighet en gang månedlig tilbudt en dag med videreopplæring som blir organisert av Ansvarlig søster og det øvrige ledelsesteam.

Elementer som ligger fast for denne dag, må være:

— felles eukaristifeiring,
— innføring og fordypning i Apostolatsfellesskapets spiritualitet,
— tilbakeblikk på den forgangne måned og planlegging for den kommende,
— gjensidig fordypning av de personlige relasjoner.

VII. ÅNDELIG LIV

De viktigste kilder som medlemmene av Apostolatsfellesskapet øser gleden i Gud av, kraft til åndelig foredling og til virkeliggjørelse av deres tjeneste, er:

a) den daglige bønn, særlig også for fellesskapets levende og avdøde medlemmer,
b) Eukaristifeiring,
c) regelmessig mottagelse av Botens sakrament,
d) skriftbetraktning og meditasjon,
e) litteratur til religiøs videre-opplæring,
f) deltagelse i sognemenighetens religiøse tiltak (bibelgrupper, bønnemøter, dager for åndelig påfyll …),
g) årlige retretter over flere dager som blir tilbudt av provinsialledelsen.

Åndelige øvelser der medlemmene av Apostolatsfellesskapet forbinder seg med Kongregasjonens søstre, er:

a) den daglige rosenkransbønn (dersom det lar seg gjøre),
b) arrangement av tirsdagen som “Elisabethdag”,
c) feiringen av Jesu Hjertefredagen som en dag for soning og for å tenke på Jesu Kristi grenseløse kjærlighet til menneskeheten,
d) dyrkelsen av Guds Mor som også er trosforbilde for medlemmene av Apostolatsfellesskapet slik hun er det for Kongregasjonens søstre, og som hjelper dem til å vokse i fellesskapet med Gud og i tjenesten for sin neste.

St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon understøtter Apostolatsfellesskapet

a) ved dens bønn for de levende og avdøde medlemmer — og den fei-rer en gang månedlig den hl. Messe for deres anliggender —,
b) ved rådgivning og personlig kontakt,
c) ved tilbud om videreopplæring. Kontakten mellom Ordens- og Apostolatsfellesskapet blir fremfor alt pleiet og fremmet ved en for fellesskapet Ansvarlig søster.

VIII. KOMMUNIKASJON

For utfoldelse og fremme av den familiære ånd innen Apostolatsfellesskapet og til berikelse og for-dypning av de gjensidige forhold møtes medlemmene — dersom det lar seg gjøre, en gang månedlig innenfor videre-opplæringens rammer, — til årsmøte for å ta imot Formannens regnskapsrapport. Kongregasjonen sørger for de nødvendige forsamlings- og forvaltningslokaliteter. Medlemmene kan innbys til søstrenes ordensfester og jubileumsfeiringer, men også selv organisere og innby søstrene til felles fester. FESTEN FOR DEN HELLIGE ELISABETH gjennomføres som Kongregasjonens og Apostolatsfellesskapets PATRONATSFEST. Medlemmene kan tilbringe denne dag sammen med søstrene fra et hus og fornye deres løfter under eukaristifeiringen.

Medlemmene av Apostolatsfelleskapet mottar

— Provinsialsuperiors brev til Kongregasjonens festdager,
— PROVINSIALINFORMASJON og MEDDELELSER fra Generalledelsen,
— et skrift som utgis av Apostolatsfellesskapets ledelsesteam og som inneholder åndelige bidrag til spiritualiteten i deres fellesskap, beretninger om fellesskapets aktivitet, kunngjøringer og andre nyheter,
— fra generalledelsen to ganger årlig spirituelle impulser for deres åndelige vekst og for inderliggjørelsen av deres særskilte kallelse.

Medlemmene bestreber seg på å fremme dyrkelsen av den hl. Elisabeth og på å vinne andre til tjenesten for de nødlidende.

IX. LEDELSE AV APOSTOLATSFELLESSKAPET

I ledelsen av Apostolatsfellesskapet St. Elisabeth inngår:

a) Ansvarlig søster,
b) Formann/-kvinne,
c) to rådgivere

ANSVARLIG SØSTER utnevnes for tre år av Provinsialsuperior med samtykke fra hennes råd. Hun kan etter hver periode stadfestes for tre nye år.

Hennes oppgaver er:

a) fremme av videreopplæringen i fellesskapets spiritualitet og apostolat og gjennomføring av disse tiltak, enten selv eller med søstre som Provinsialsuperior stiller til disposisjon for dette,
b) overprøving sammen med Formannen av forslag og initiativ fra medlemmene med henblikk på fellesskapets apostolat. Resultatene forelegges Provinsialsuperior til godkjennelse,
c) fremme av et hjertelig forhold mellom Apostolats- og Ordensfellesskapet,
d) opptak av søkere og ledsagelse av dem i prøvetiden,
e) ansvar for Apostolatsfellesskapets arkiv.

Formannen velges for tre år av alle medlemmene i hemmelig valg med simpelt flertall. Vedkommende kan gjenvelges.

Formannens oppgave er i samarbeid med rådgiverne:

a) å koordinere og understøtte den apostoliske innsats,
b) å gripe fatt i alle initiativ som gir vekst og fortsatt liv til fellesskapet, og komme medlemmenes initiativ i møte,
c) å sørge for iverksettelse av opp- og videreopplæringen,
d) å fremme de familiære forbindelser medlemmene imellom,
e) å vise ansvar for søkere under prøvetiden,
f) å kalle inn til og lede møter med rådgiverne og med hele fellesskapet,
g) å utarbeide til årsmøtet en regnskapsrapport

 1. — over den personelle status,
  — over den apostoliske innsats,
  — over de gjennomførte videreopplæringstiltak,
  — over noen viktige hendelser fra det forgangne år,
  — med en oversikt over gaver og andre inntekter, samt forvaltningen av disse.

Denne skal vedkommende før årsmøtet forelegge for Provinsialsuperior og Ansvarlig søster.

RÅDGIVERNE velges av alle felles-skapets medlemmene i hemmelig valg med simpelt flertall for tre år. De kan gjenvelges.

Deres oppgave er i samarbeid med Formannen:

 1. å være ansvarlig for Apostolatsfellesskapets åndelige tilstand, å gi råd om videreopplæringstiltakene og drøfte disse med Ansvarlig søster,
  b) å medvirke ved koordineringen av apostolatoppgavene,
  c) åpent å påpeke mindre heldig utviklingstrekk og søke korrigerende tiltak,
  d) sammen med Ansvarlig søster å overprøve forvaltningen av gaver og andre pengemidler og være med på å ta avgjørelsene om nødvendige utbetalinger.

Formannen og rådgiverne møtes regelmessig sammen med Ansvarlig søster for å gi råd om Apostolats-fellesskapets innsats og ut-vikling, også om andre anliggender. Alle viktige anliggender, endringer og fornyelser skal drøftes sammen, og resultatet skal forelegges Provinsialsuperior.

Blant medlemmene blir — med Ansvarlig søsters og rådgivernes samtykke — av Formannen følgende utnevnt og de kan på nytt for tre år gjenutnevnes:

a) KASSERER – Vedkommende forvalter gavene og andre inntekter og gir regnskap om dette til ledelsesteamet.

b) SEKRETER – Vedkommende er kontaktperson til forskjellige myndigheter og rådgivningsorgan som Apostolatsfellesskapet samarbeider med, utferdiger alle relevante skrivelser, fører kronikken og protokoll ved motene.

X. FINANSIELLE FORHOLD

Apostolatsfellesskapet besitter ingen formue og disponerer ikke regelmessige inntekter. Det utbetaler ingen godtgjørelse til sine medlemmer for utførte tjenester.

Nødvendige utgifter for apostolat og administrasjon dekkes ved gaver.

Skulle en gruppe som inngår i Apostolatsfellesskapet, bli oppløst, blir event.  ikke-brukte pengegaver av vedkommende Provinsialsuperior med samtykke fra hennes råd overført til karitative formål.

XI. OPPHØR AV TILHØRIGHETEN TIL APOSTOLATSFELLESSKAPET

Et medlem som ønsker å trå ut av Apostolatsfellesskapet, skal skriftlig fremlegge sine grunner til dette for Provinsialsuperior. Denne informerer Ansvarlig søster og Formannen om vedkommendes avgjørelse.

Når det finnes passende, skjer utrederen innenfor rammen av en sammenkomst i fellesskapet.

Uttrådte medlemmer vil vi fortsatt følge med våre bønner.

 

Gå til toppen
Translate »