St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Formasjon

Livet i vår Kongregasjon

„For folkenes åsyn vil jeg holde mine løfter til Herren” (Sal 116, 18)

Vårt ordensliv er den inderlige virkeliggjørelse av det guddommelige liv som vi har mottatt i Dåpen ved Den Hellige Ånd. I troen på Gud som har elsket oss først, følger vi frivillig hans kall. I takknemlighet for kallets nåde vil vi strebe etter å vokse i kjærlighet.

Vi forplikter oss for hele vår levetid til et liv i fellesskap under løftene om gudviet kyskhet, fattigdom og lydighet ifølge våre Konstitusjoner.

Vårt „ja” til Gud må daglig på ny fullbyrdes. Troskap mot den livsform vi har valgt, er en stadig utfordring for oss.

Gudviet kyskhet

“Jeg anser alt for tap, i forhold til den overveldende vinning det er å kjenne Kristus Jesus, min Herre! For hans skyld har jeg funnet meg i å tape alt”. (Fil 3, 8-9)

Ved å love kyskhet for Himmelrikets skyld forplikter vi oss til et liv i sølibat og fullkommen indre og ytre avholdenhet. Kun «innstilt på det som hører Herren til» (jfr. 1 Kor 7, 32) gir vi frivillig og bevisst avkall på å inngå ekteskap og stifte familie, uten å miskjenne deres høye verdi, men utfolder alle våre krefter og evner i vår sendelse i Kirken.

Fattigdom

“Dere minnes jo hvor gavmild vår Herre Jesus Kristus selv har vist seg – hvordan han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde dere rike” (2 Kor 8, 9)

Ved fattigdomsløftet bestemmer vi oss for å ta del i Jesu fattigdom, han som oppgav alt sitt eget, gikk inni slavens kår (jfr. Fil 2, 7). Etter Herrens råd og eksempel i Evangeliet forplikter vi oss ved fattigdomsløftet til en enkel, beskjeden livsform og gir avkall på fri bruk av materielle verdier. De tingene som vi trenger til livets opphold og til utøvelsen av våre kallsplikter, bruker vi uten å feste oss til dem, og i avhengighet av våre foresatte og av vårt fellesskap som stiller dem til vår disposisjon.

Lydighet

“Enda han var sønn, lærte han lydighet ved det han led; så, da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for enhver som gir seg inn under ham” (Hebr 5, 8-9)

Ved å forplikte oss til lydighet fullbyrder vi den fulle hengivelse til Gud. I de rettmessige foresatte erkjenner vi i troen Guds stedfortredere.Opplæring

„Ikke så at dere valgte meg; det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer …” /Joh 15, 16/

Innlemmelsen i vår kongregasjon og opplæringen av medlemmene har flere etapper: postulat, novisiat og juniorat. Disse tre trinn skal hjelpe til bedre å forstå vårt kall i hele dets betydning.

Dette er en intensiv forberedelsestid til absolutt hengivelse til Gud for hele livet; en tid med gradvis innøvelse i vår kongregasjons spirituelle og apostoliske oppgaver. Flere års åndelig, allmenn og yrkemessig formasjon bør fortsette hele livet. Denne formasjon hjelper til en uopphørlig, trofast og gledelig tjeneste som varer helt til det endelige møte med Jesus.Uformel kontakt

Jenter som er interessert i klosterlivet og vil bli nærmere kjent med vår livsstil og kongregasjonens virksomhet, gir vi mulighet til å bo en stund i vårt fellesskap.Aspiranter

En ung jente som vil bli mer kjent med vårt liv og virksomheten i vår Kongregasjon kan bli aspirant, det vil si kandidat til klosterlivet. I denne tiden bor hun i sin egen familie. Aspirantsøsteren hjelper kandidaten til å gjøre et valg, gir mulighet til å bli bedre kjent med Kongregasjonen og granske sitt kall.Postulat

Til postulatet kan det opptas en kandidat som er bevisst om at hun har et kall til livet i vår Kongregasjon og derfor ber om å bli tatt opp i postulatet.

Postulat er en prøvetid. Den skal vare minst 6 måneder. De viktigste forutsetninger for opptagelsen er:

  • fri beslutning om å prøve vår livsform
  • åndelig, moralsk og sosial skikkethet
  • nødvendig fysisk og psykisk helse for å fylle oppgavene i vår Kongregasjon
  • vilje til å leve et fellesliv

 

Novisiat

Etter postulatet følger novisiatet. Forut for novisiatets begynnelse holdes en 8 dagers retrett. Opptagelsen i novisiatet skjer ved en enkel høytidlighet som kalles ikledning. Novisene får ordensdrakten som vi bærer i vår kongregasjon, med hvitt slør, og et ordensnavn. Dersom de ønsker det, kan de beholde sitt dåpsnavn. Novisene får også overrakt våre Konstitusjoner, de aktuelle Provinsialstatutter og Kirkens tidebønnsbok.

Novistatstiden forbereder novisen til løfteavleggelse og gir en dypere innføring i vår karisma. Novisiatet varer i vår kongregasjon vanligvis ett år. Novisiatet avsluttes med første profess hvor søstrene forplikter seg ved offentlige løfter til iakttakelse av de tre evangeliske råd: gudviet kyskhet, fattigdom og lydighet. Som ytre tegn på professen får søsteren det sorte slør og kongregasjonsmedaljen.


Juniorat

Opplæringen som er grunnlagt i postulatet og novisiatet, fortsetter i junioratet som begynner med de tidsbegrensede løfter og varer til avleggelsen av evig profess. De tidsbegrensede løfters varighet er i vår kongregasjon 5 år. De første løfter avlegges for ett år og fornyes deretter to ganger for en varighet av to år. Tegn på vår evige profess er den vigslede ring.


 

Permanent formasjon

Etter den endelige innlemmelse i vår kongregasjon er hver søster etter Kirkens anvisning forpliktet til å la seg videreopplære. Denne videreopplæring krever fremfor alt:

  • en stadig streben etter åndelig vekst
  • en relevant religiøs, allmenn og yrkemessig videreutdannelse for en mer virksom oppfyllelse av våre apostoliske og karitative oppgaver
  • evnen til i troskap mot kallet og vår kongregasjons karisma å tilpasse seg de skiftende krav og oppgaver som hun møter.
Gå til toppen
Translate »