St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Januar 2023 – Tro er lys.

02.01.2023

„Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket.” (Joh 12,46).
Temaet for vår permanente formasjon i år er: „HERRE, GI OSS STØRRE TRO (Luk 17,5).
Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse.”

I det første året av sitt pontifikat, publiserte pave Frans encyklikaen Lumen FideiOm tro. Ved hjelp av denne encyklikaen, og fra andre kilder også, ønsker vi, i år, å utdype temaet for vår permanente formasjon. Vi vil betrakte og reflektere over hva det betyr, at troen er fundamentet for vårt liv og vår sendelse.

Troens sannheter, som vi har kjent i mange år, og som vi vil leve etter, virker klare og forståelige. Men når vi reflekterer mer intenst over sannhetene og ser våre liv i lys av Guds ord, da oppstår også nye spørsmål. Noen tros sannheter må vi betrakte fra nye synsvinkler. Derfor er det avgjørende, at vi tenker over dem, ber og forblir ydmyke. Det er avgjørende for vårt åndelige liv og for oppdraget ifølge vår karisma. B. Pascal sa: “Ikke bare kjenner vi Gud, bare gjennom Kristus. Vi kjenner også oss selv, bare gjennom Kristus. Uten Kristus vet vi hverken hva våre liv er, eller hva vår død vil bli. Uten Ham vet vi ikke hvem Gud er, og heller ikke hvem vi selv er.”

I Den katolske kirkes katekisme leser vi. Når mennesket ser på skapelsen, kan mennesket, med sin fornuft, gjenkjenne Gud, som alle tings opphav og fullendelse. Skapelsen er det høyeste gode, i sannhet og i uendelig skjønnhet (jfr. KKK 3). På den annen side, er vi ikke i stand til å fatte mysteriet, som er Gud selv. Vi trenger lyset, som kommer fra Ham. Lyset er ren nåde. Pave Frans skriver: ” Troen spirer i møtet med den levende Gud (…)”, i møtet med Gud, som er verdens lys. „Troen, som vi mottar fra Gud, er en overnaturlig gave. Den fremstår som lys på veien, som viser mennesket dets retningen og dets frie vilje på livsreisen, her i tiden … Lyset åpner horisonter for oss, og leder oss utover vårt isolerte ‘jeg’ mot et bredt fellesskap” (LF 4).

Fellesskap med Gud og vår neste er vårt livsrom. Det bringer oss nye navn hver dag, og driver oss til å leve ut Guds kjærlighet, og gi den til andre og tjene dem i evangeliets ånd, fordi sanne disipler av Herren ikke kan forbli skjult.  Jesus sier: „Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen” (Matt 5,16).

Jesus gir oss lyset som er Han selv, slik at vi i troens ånd og gjennom tjeneste i evangeliets ånd kan bli et nytt lys for andre, hver dag.

Spørsmål til refleksjon:

  • Søker jeg å utdype min tro?
  • Vitner jeg sant om Kristus?

„Marta gråter over sin bror Lazarus. Han er død. Jesus sier til henne: «Sa jeg deg ikke, at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» (Joh 11, 40).

De, som tror, ser i lyset, som lyser opp hele livsløpet. Lyset kommer fra den oppstandne Kristus. Han er morgenstjernen, som aldri går ned” (LF 1).

 

Maria, hjelp oss!

Gjør oss lydhøre for Guds ord. Slik kan vi gjenkjenne Hans stemme og Hans kall. Vekk i oss viljen til etterfølgelse, så vi ser utover vårt eget, og tar imot Hans løfte.

Hjelp oss, så vi berøres av Hans kjærlighet og forenes med Ham i tro. Hjelp oss til å åpne oss, fullt og helt, for Ham, tro på Hans kjærlighet, spesielt i øyeblikk av lidelse. I skyggen av Hans kors, er vår tro kalt til å modnes.

Vekk i vår tro, gleden over den oppstandne. Minn oss på; den som tror, er aldri alene. Lær oss å se, alt omkring oss, med Jesu øyne, slik at Han er Lyset på vår vei.

Måtte troens Lys alltid vokse i oss, inntil soloppgangen på den ytterste dag. Da kommer Kristus, din Sønn, vår Herre!

(Lumen Fidei)

Dele:
Gå til toppen
Translate »